Ped­a­gogis­eres, eller “for” ped­a­gogisk– hva er det?

Primært opp­tatt av å se og skvise inn forhånds­de­fin­erte læringsmål i bar­nas lek, er etter mitt skjønn det mot­satt av ped­a­gogisk. Jeg skulle ønske at man tok opp begrepet til vur­der­ing. Det brukes hver gang noen skal mene noe om de vok­senes feil fokus i barne­ha­gen. På grunn av språk­bruken til­leg­ger vi en hel pro­fesjon inten­sjoner som ikke nød­vendigvis samsvarer med yrke­sutøv­erens prak­sis. Er det greit?

Per­son­lig er jeg lei av at man mis­bruker ped­a­gogikk som begrep. Med det mener jeg at ped­a­gogikk ofte defineres primært som å se etter og bidra til den instru­mentelle lærin­gen og at vi vok­sen i barne­ha­gen blir “for” ped­a­gogiske. Å gå inn og ta over og øde­legge fly­ten i bar­nas lek for å løfte frem noen læringspo­enger, er det mot­satte av å være ped­a­gogisk. Det kan øde­legge leken, det kan for­ringe opplevelsen, struk­turen og fram­driften til barna. En slik tilnærm­ing han­dler om å være instru­mentell og primært opp­tatt av forhånds­de­fin­erte læringsmål, i mine øyne øde­leg­ger det god ped­a­gogisk praksis.

20131123-003227.jpg