iPad i barnehagen

iPad i barnehagen

Vi tok i bruk app­likasjo­nen “Birds of North­ern Europe” i bar­na­ha­gen tidligere i høst, til glede for barna i barne­ha­gen.  Jeg har brukt den med små­grup­per i ulike situ­asjoner gjen­nom hele høsten, på freda­gen tok jeg den i bruk til en liten mor­gen­sam­ling...