Sansemotorikk og estetiske dimensjoner

Sansemotorikk og estetiske dimensjoner

  Sanse­mo­torikk– sam­spillet mel­lom sansene og beveg­elsesap­pa­ratet. Sanse­mo­toriske opplevelser og aktiviteter kan være mye forskjel­lig, felles for eksem­p­lene i dette inn­legget er at vi har benyt­tet pro­jek­tor som verktøy. Sanse­mo­torikk Når bar­net...
Medvirkning på ettårsavdelingen

Medvirkning på ettårsavdelingen

På avdel­ing Hum­lene bestemte vi oss tidlig for at ”topp stemn­ing” skulle være utgangspunk­tet i hverda­gen. Så hver gang vi mer­ket at stemnin­gen dalte var det veldig enkelt å spørre seg ”Hvor­for er det ikke topp stemn­ing nå?”. Hum­lene er en avdel­ing med...

Bruk av teknologi i hverdagen

Når vi tar i bruk dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen er det vik­tig å reflek­tere over hvor­dan og hvor­for vi ønsker å ta de i bruk. Kort sagt finnes det hen­sik­tsmes­sig bruk og uhen­sik­tsmes­sig bruk. Hen­sik­tsmes­sig bruk han­dler om ped­a­gogiske og kreative...
Prosjekt Digital praksis i barnehagen

Prosjekt Digital praksis i barnehagen

Pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen er nå i gang. Jeg ledet pilot­pros­jek­tet i tolv Nor­lan­dia barne­hager i våres og nå skal alle Nor­lan­dia barne­ha­gene, i Norge og Sverige, komme i gang med hen­sik­tsmes­sig og kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy i...
Digital kompetanse i barnehagen

Digital kompetanse i barnehagen

Dig­i­tale verk­tøy bør ha plass i ped­a­gogiske virk­somheter som barne­hage og skole.  Det er ikke syn­onymt med at jeg er bekym­ret for barne­hage­barn og deres plass i et tek­nol­o­gisk ori­en­tert arbei­d­sliv. Teknolo­gien er utviklin­gen, det er også vi...
Minecraft, en kort forklaring

Minecraft, en kort forklaring

I Myr­ertop­pen barne­hage har Minecraft tid­vis blitt spilt av barna og i forbindelse med et pros­jekt om hus. På bloggen Ped­a­gogisk prak­sis er det en beskriv­else av Minecraft i barne­ha­gen. Minecraft i Myr­ertop­pen barne­hage startet med pros­jekt hus, hvor...
Side 1 av 512345